CENNÍK

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

290 EUR/MESIAC
STRAVNÁ JEDNOTKA

3 EUR/DEŇ

POLDENNÁ STAROSTLIVOSŤ

200 EUR/MESIAC
STRAVNÁ JEDNOTKA
2,50 EUR/ DEŇ

HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ

4 EUR/ HODINA

starostlivosť zahŕňa

Dohľad a starostlivosť o dieťa od prevzatia až po odovzdanie rodičovi. 
( s maximálnym ohľadom na bezpečnosť)


Strava, kŕmenie dieťaťa, zabezpečovanie pitného režimu
( bezpečnosť a hygiena, pripútanie do jedálenskej stoličky, ponúkanie tekutín počas dňa)

Prebaľovanie 
 ( hygiena, sprchovanie/kúpanie vo vaničke, používanie hygienických potrieb)

Umývanie vždy keď je to potrebné
(pestovanie návyku pravidelného umývania rúk a pestovania zdravého životného štýlu)

Rozvoj sebaobslužných zručností dieťaťa
(pestovanie návykov, nácvik na nočník, spolupráca pri manipulácii s odevom a obuvou, odúčanie od cumlíka )


Hrové aktivity adekvátne vekovým a individuálnym osobitostiam dieťaťa s cieľom jeho rozvíjania a progresu.
( s tým spojené aj pravidelné cvičenie 1-2 krát denne a pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu)

Rozvoj myslenia, vnímania, pamäti, citov, slovnej zásoby hrovými formami primeranými k veku dieťaťa. 
( čítanie kníh, rozprávok, riekaniek a pesničiek, komunikácia s dieťaťom primeraná veku )
v rámci školného pre dieťa zabezpečujeme

Potreby na stravovanie
Misku, tanierik, pohárik alebo fľašu na pitie, podbradník.  


Hygienické potreby
Mydlo, uterák, papierové utierky, servítky, toaletný papier, vlhčené utierky, jednorázové plienky, 

prebaľovacie podložky, krém na zapareniny, krém na opaľovanie.    


Na spanie
Vankúš , prikrývku, posteľnú bielizeň, deky.  

 

Výtvarné a tvorivé pomôcky
Papiere, farby, štetce, nálepky, pečiatky, pastelky atď..

čo si doniesť

Pohodlné oblečenie do triedy
Náhradné oblečenie (spodná bielizeň, tričko, tepláky, ponožky…) 
Vhodné pevné prezuvky
Obľúbenú hračku na spanie

Prosíme rodičov, aby deťom nedávali žiadne malé predmety (cukríky, žuvačky...), ktoré by mohli prehltnúť ony alebo ich kamaráti.

informácie a prihláška

Detičky prijímame podľa poradovníka, v prípade voľného miesta je nástup možný počas celého roka.
Počas štátnych sviatkov je prevádzka zatvorená.
Letné prázdniny / zátvor máme posledný júlový a prvý augustový týždeň.

Poplatok za školné a stravné sa uhrádza do 5.dňa daného mesiaca, za ktorí sa platí.
V prípade choroby sa školné nevracia, vracia sa len poplatok za nevyčerpané stravné. 
V prípade, že rodič vie, že dieťa z osobných resp. zdravotných dôvodov nebude navštevovať jasle celý mesiac, ale nechce rušiť jeho miesto v jasliach, zaplatí za daný mesiac rezervačný poplatok 100 eur. 

Rodič alebo zákonný zástupca je vždy povinný informovať prevádzkovateľa zariadenia o zmenách v zdravotnom stave dieťatka, zmenách v psychickom rozpoložení a podávaných liekoch.

Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim – čaj, voda, čerstvé ovocie, cereálie, desiata, plnohodnotný obed a olovrant.

Pri podaní prihlášky, aby bola považovaná za záväznú, je potrebné uhradiť registračný poplatok v hodnote 10 Eur.

PRIHLÁŠKA

POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE

Podpora śtátu

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280€, pre každú zamestnanú matku,
ktorý poskytuje úrad sociálnych vecí a rodiny


Príspevkom na starostlivosť o dieťa si vie rodič v našich jasličkách pokryť až 80% nákladov na jasličky. Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Právny predpis

zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba

jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.

Podmienky nároku

vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.


VIAC INFORMÁCII NA
Príspevok na starostlivosť o dieťa - MPSVR SR (gov.sk)