O nás

Jasličky Kremienok vznikli v roku 2011 ako zariadenie poskytujúce starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3 rokov.  Mimoriadne nás teší, že vďaka spokojnosti rodičov sme najdlhšie fungujúce jasličky na sídlisku Dargovských hrdinov. 

Prevádzkovateľom zariadenia je Magisterium n.o. so sídlom na Mudroňova 613/14, 04001 Košice.  

Kapacita nášho zariadenia je 20 detí. Sme otvorení každý pracovný deň v čase od 6:30 do 17:00 hod. Deti do jaslí prijímame počas celého roka (ak je voľné miesto).

Sme registrovaný na VÚC v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. Naše zariadenie spĺňa všetky hygienické a bezpečnostné požiadavky a požiadavky na personál, ktoré sú pravidelne kontrolované. 

V centrálnom registri nás nájdete na tomto linku: 

https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/5473686

výchova a vzdelávanie

Hlavným cieľom našich jasličiek je, aby dieťatko bolo spokojné, aby sa cítilo bezpečne a bola mu venovaná dostatočná individuálna pozornosť. Režim dňa, stravovacie návyky a výchovno – vzdelávací proces je zameraný na telesný a duševný rozvoj detičiek. Zameriavame sa na rozvoj tých činností, ktoré sú primerané ich veku .

CIELE Nášho VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

  • Rozvoj a podpora zdravého psychického, fyzického a sociálneho rozvoja dieťaťa
  • Sociálne návyky: zaradenie dieťaťa do kolektívu a spoločnosti, naučiť ho správať sa v kolektíve a schopnosť vytvoriť si v ňom svoje miesto
  • Hygienické návyky: podpora pri osvojovaní si základných hygienických návykov.
  • Stravovacie návyky: podpora pri osvojovaní si stravovacích návykov, samostatné pitie z pohárika, samostatné jedenie, výchova k stolovaniu a k zdravému spôsobu stravovania.
  • Jazyková podpora: dôraz na rozvoj reči a slovnej zásoby formou riekaniek, pesničiek a rýmovačiek.
  • Podpora a rozvoj jemnej motoriky a kreativity: kreslenie, maľovanie, vymaľovávanie, lepenie, strihanie.
  • Fyzické aktivity a rozvoj motoriky: podpora pri samostatnej chôdzi, pri behaní, pri skákaní, formou pohybových hier, cvičení, prechádzok.
  • Kreativita: hudobná výchova, spievanie pesničiek, používanie malých hudobných nástrojov, koordinácia pohybu tela a hudby pomocou tanca.
  • Podpora rozvoju myslenia: veku zodpovedajúce hry ako sú priraďovanie tvarov a farieb k predmetom.

NAŠE PRIESTORY

Naše jasličky sa nachádzajú v priestoroch prispôsobených potrebám detí a to v prízemí pavilónu III areálu MŠ Lidické námestie 18, 04022 Košice – Dargovských hrdinov.  

V interiéri sa nachádza šatňa, jedáleň, sociálne zariadenie so sprchovacím kútom, spálňa a herňe. Priestory sú dostatočne veľké a presvetlené prirodzeným svetlom. Herný priestor je rozdelený do dvoch herní, ktoré sú vybavené hračkami, knižkami a rôznymi didaktickými pomôckami. Spálňa detičiek je samostatne oddelená od herní. Je zariadená detskými postieľkami s ohrádkou pre menšie detičky, staršie deti spia na detských postieľkach.

 

Zariadenie je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR. Všetky vnútorné priestory sú pravidelne dezinfikované germicídnym žiaričom. Vybavenie jasličiek spĺňa všetky materiálno - technické požiadavky pre prevádzkovanie detských jaslí v zmysle zákona.

STRAVOVANIE

Strava pre naše jasličky je zabezpečovaná priamo zo Školskej jedálne pri MŠ, Lidické námestie, Košice. To nám zaručuje, že strava je čerstvá priamo z kuchyne,  je pripravovaná s rešpektom štátnych noriem a v prospech blaha detí a ich vyváženej výživy a sú dodržiavané prísne hygienické a zdravotné požiadavky v súlade zo zásadami správnej výrobnej praxe a zásadami HACCP- kontrola podmienok skladovania potravín, samotnej prípravy a výdaja pokrmov a sanitácie výrobných priestorov. Denne je pre detičky zabezpečená aj dávka čerstvého ovocia (vždy ak je to možné tak len v bio kvalite).

Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim – čaj, voda


Pre aktuálny jedálny lístok navštívte odkaz

eSKOLY.SK

ZDRAVIE

Každé ráno rodičia zverujú svoje dieťa do starostlivosti našich vychovávateliek. Vychovávateľka zodpovedá za dieťa od okamžiku jeho prevzatia od rodičov. Vzhľadom na to, že v detskom kolektíve sa rôzne detské choroby šíria veľmi rýchlo, je nevyhnutná spolupráca rodičov pri rannom filtri. Aby sa bezpečne rozpoznalo, či je dieťa zdravé a môže ísť do detského kolektívu, treba od rodičov získať informácie.

Vychovávateľky vedú zošit ranného filtra, v ktorom podrobne popisujú všetky odchýlky zdravotného stavu dieťaťa. 

Spoločným cieľom by sa malo dosiahnuť, aby všetky deti v zariadení boli zdravé. To si vyžaduje dôslednosť vychovávateliek a zodpovednosť rodičov. Dosiahneme to iba dobrou spoluprácou s rodičmi a vzájomným porozumením..

Zamestnanci jasličiek môžu v zmysle ochrany zdravia ostatných detí a zamestnancov vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch odmietnuť prevziať dieťa, ktorého zdravotný stav nie je spôsobilý na pobyt v kolektíve. Najčastejšími dôvodmi takéhoto odmietnutia sú kašeľ dieťaťa, výtok z nosa, zápaly očí, výsypové ochorenia, vši a pod. Pokiaľ rodič trvá na tom, že jeho dieťa je zdravé, je povinný predložiť aktuálne potvrdenie od pediatra nie staršie ako jeden deň.

Ak sa u dieťaťa choroba prejaví počas pobytu v zariadení, ihneď je kontaktovaný jeho zákonný zástupca, ktorý sa musí do zariadenia dostaviť čo najskôr. Do doby jeho príchodu je dieťa umiestnené v izolačnej miestnosti pod dohľadom vychovávateľky, prípadne iného prevádzkového zamestnanca.